Clarkkenting

คลาร์ก เขิ่นติง / ซูเปอร์แมน

ซูเปอร์แมนคือ Trope Namer แต่การใช้ Trope ของเขามีการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและได้รวบรวมความแตกต่างหลายประการ การ์ตูน Superman แรกสุดแสดงให้เห็น ...